work header

สภากาชาดไทยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ในด้านของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ราษฎร และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังนี้

1. งานบรรเทาทุกข์

งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ได้แก่การบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว ฯลฯ

 • เมื่อรับทราบเรื่องการเกิดภัยพิบัติในท้องถิ่น ให้แจ้งให้เหล่ากาชาดจังหวัดทราบ ประสานงานกับสมาชิกในท้องที่เพื่อออกปฏิบัติงาน
 • ประสานหน่วยงานราชการในท้องที่ในการออกบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ สำรวจ จัดเตรียมสิ่งของในการบรรเทาทุกข์
 • สำรวจข้อมูลของหมู่บ้านที่มีประชาชนที่ด้อยโอกาส เพื่อขอรับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัด ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนในภาวะฉุกเฉิน
 • บันทึกข้อมูลต่างๆ แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการทราบ

work 01

2. งานสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่การให้ความช่วยเหลือ/ดูแล เอาใจใส่และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแบบรอบด้าน รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร เด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

 • ส่งเสริมและเสริมสร้างให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
 • ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน สิ่งของ สิ่งปลูกสร้าง และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้เกิดการพัฒนาและรักษาคุณค่าชีวิตของมนุษย์

work 02

3. งานรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ

งานรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ได้แก่ การรณรงค์ให้ประชาชนบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะให้กับผู้เจ็บป่วย และมีจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอวัยวะ

work 03

 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนรับบริจาคโลหิต
 • เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต อำนวยความสะดวกและแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ทราบ
 • ประสานสาขาบริการโลหิตในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตและสิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคโลหิต
 • ประสานสมาชิกในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
 • เป็นแกนนำในการประชาสัมพันธ์ และแสวงหาผู้บริจาคดวงตา และอวัยวะ
 • ประสานงานกับศูนย์ดวงตาภาค 7 และศูนย์รับบริจาคอวัยวะในการสนับสนุนการเก็บดวงตาและอวัยวะของผู้บริจาคที่ถึงแก่กรรม
 • ดำเนินการเพื่อให้ทายาทผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด

blood donate 02

4. งานโครงการพระราชดำริ

งานโครงการพระราชดำริ ได้แก่ การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และการติดตามผลการตรวจรักษาคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ รวมทั้งการจัดทำโครงการตามแนวพระราชดำริ

work 04

5. งานสนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด

act ub redcross 25

 • สนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด และกิจกรรมต่างๆ ของสภากาชาดไทย
 • ส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด และการสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม

act ub redcross 26

6. งานหารายได้

เนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นองค์กรการกุศล ไม่มีงบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุน จำเป็นที่เหล่ากาชาดจังหวัดต้องจัดกิจกรรม เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในการดำเนินงานของเหล่ากาชาดให้สามารถปฎิบัติภารกิจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น การออกร้านหรรษากาชาด การจัดจำหน่ายของที่ระลึก รวมทั้งการจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ

 • ชักชวนประชาชนในท้องที่ให้สมัครเป็นสมาชิก พร้อมทั้งอธิบายถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
 • เชิญชวนบริจาคเงินและสิ่งของแก่เหล่ากาชาดจังหวัดในโอกาสต่างๆ
 • พิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ เสนอต่อคณะกรรมการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้

work 05

7. งานสมาชิก

งานสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดเป็นองค์กรการกุศล ที่ปฎิบัติภารกิจเป็นสาธารณกุศล จึงจำเป็นต้องอาศัยสมาชิกเป็นจำนวนมากมาร่วมกันทำกิจกรรม สมาชิกเหล่ากาชาดในปัจจุบันมี 2 ประเภท คือ

 • สมาชิกกิตติมศักดิ์
 • สมาชิกสามัญตลอดชีพ

8. เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย

 • ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเหล่ากาชาดจังหวัด ตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย

9. กิจกรรมพิเศษอื่นๆ

นอกเหนือจากภารกิจในการให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาสแล้ว สมาชิกเหล่ากาชาดยังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่จัดขึ้นในวาระพิเศษต่างๆ เช่น งานรัฐพิธี งานประเพณีของท้องถีน งานสถาปนาหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

act ub redcross 01