member redcross

สภากาชาดไทย ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่มีความประสงค์สมัครสมาชิกสภากาชาดไทย ไว้ดังนี้

สมาชิกกิตติมศักดิ์

 • ได้รับลดหย่อนค่าห้อง 20 % และค่าบริการ 20 % ของ อัตราที่กำหนด เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ของสภากาชาดไทย และได้รับลดหย่อน ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ประดับเข็มได้ทั่วไป และประดับเข็มเข้าชมงานกาชาดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบัตรผ่านประตู
 • กรณีที่ท่านเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย ไม่ว่าประเภทใด ทั้งสามีและภรรยา บุตรธิดาของท่าน ที่มีอายุที่ต่ำกว่า 12 ปี จะได้รับสิทธิตามข้อ 1 ด้วยเช่นกัน

สมาชิกสามัญ

 • ได้รับลดหย่อนค่าห้อง 10 % ของ อัตราที่กำหนด เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ของสภากาชาดไทย และได้รับลดหย่อน ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ประดับเข็มได้ทั่วไป และประดับเข็มเข้าชมงานกาชาดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบัตรผ่านประตู
 • กรณีที่ท่านเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย ไม่ว่าประเภทใด ทั้งสามีและภรรยา บุตรธิดาของท่าน ที่มีอายุที่ต่ำกว่า 12 ปี จะได้รับสิทธิตามข้อ 1 ด้วยเช่นกัน

เงื่อนไข การสมัคร

 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ บริจาคครั้งเดียวไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท
 • สมาชิกสามัญ บริจาคเงินบำรุง 3,000 บาท

สนใจสมัครติดต่อ

สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลสิทธิ์การรักษาพยาบาล

money s

 

volunteer

อาสากาชาดที่ผ่านการอบรม และปฏิบัติงานให้สภากาชาดไทย ปีละไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง เป็นเวลาติดต่อกันครบ 5 ปี โดยไม่มีข้อบกพร่องเสียหายอย่างใด จะได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นสมาชิกอาสากาชาดตลอดชีพ และได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าบำรุงประจำปีต่อไป อาสากาชาดตลอดชีพมีสิทธิเท่าเทียมสามัญของสภากาชาดไทย

ประโยชน์ของ การเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย

 • เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของสภากาชาดไทย คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จะได้รับการลดอัตราค่าห้องพิเศษ ค่าผ่าตัดกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด
 • เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะได้รับการลดอัตราค่าห้องกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงสาธารณะสุข

อาสากาชาดซึ่งได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่สภากาชาดไทย หรือสาธารณชน ด้วยความวิริยะอุตสาหะและจิตอันเป็นกุศล จะได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยสำนักงานอาสากาชาดจะเสนอ

 • ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3,2,1
 • เข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพ
 • เข็มบำเพ็ญประโยชน์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • เข็มที่ระลึกของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
 • เข็มโครงการอาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน

เงื่อนไขการสมัคร

สำนักงานอาสากาชาดยินดีรับบุคคลทั้งชายและ หญิง ผู้มีจิตเมตตา และศรัทธาในกาชาด ปรารถนาที่จะใช้เวลา สติปัญญา ตลอดจนความรู้ความสามารถ ช่วยงานของ สำนักงานอาสากาชาด รวมทั้งกิจการของสภากาชาดไทย โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถอ่าน - เขียนได้
 • สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • พร้อมกับต้องมี ผู้รับรองที่มีคุณสมบัติในข้อใด ข้อหนึ่งดังนี้
  1. ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด
  2. อาสากาชาดที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป

ขั้นตอนการเป็นอาสากาชาด

 • ยื่นใบสมัคร (รูปถ่าย 2 รูป , สำเนาบัตรประชาชน) + มอบคู่มือการเป็นอาสากาชาด
 • เข้ารับการปฐมนิเทศ (นิเทศงาน)
 • ฝึกปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
 • เข้ารับการอบรม (รับประกาศนียบัตร , ผ่านการทดสอบ , ชำระเงินค่าบำรุง , อาสากาชาดรับรอง)
 • รับเข้าเป็นอาสากาชาด

สนใจสมัครเป็นอาสากาชาด ติดต่อได้ที่

 • สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 1873 ถนนราชดำริ ปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 256-4427-9

สมาชิกอาสายุวกาชาด

อาสายุวกาชาด (RCY Volunteer) หมายถึง บุคคลที่มีใจรัก เสียสละ ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์งาน เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีในสังคมและทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

คุณสมบัติผู้สมัคร ในสถานศึกษา

 • นักเรียน นักศึกษา อายุ 15 -25 ปี เป็นสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด ที่สถานศึกษารองรับ
 • มีใจรักที่จะเสียสละ รักผู้อื่น มีเมตตากรุณา พร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่น และช่วยเหลือสังคม
 • มีเวลาว่างหลังการเรียนประจำวัน พอที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ มีความภาคภูมิใจทำประโยชน์แก่ส่วนรวม