goal ub header

ในการจัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดนั้นด้วยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

  • ทำการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย
  • ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็น
  • รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื่นๆ
  • ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • สนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด และกิจกรรมต่างๆ ของสภากาชาดไทย
  • ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ
  • เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเหล่ากาชาดจังหวัด ตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย
  • ส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด และการสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม

work 07

org redcross
semi org redcross