พิมพ์
รายละเอียด: หมวด: About Us | เผยแพร่เมื่อ: 12 ตุลาคม 2557 | ฮิต: 8280

award_medal

เหรียญกาชาดสมนาคุณ (The Red Cross Awards Medal) จัดเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ประเภทเหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก เหรียญนี้สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๐๒ ซึ่งสภากาชาดจะได้มอบให้ผู้ประกอบคุณงามความดีตามข้อบังคับสภากาชาดไทย

พ.ศ.๒๔๓๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการร่วมกันสละทรัพย์เป็นทุนตั้งสมาคมขึ้นสำหรับจัดหาเวชภัณฑ์ให้ แก่ทหาร ซึ่งต้องไปราชการในสนามไว้ในพระบรมราชูปถัมถ์ และพระราชทานนามว่า "สภาอุณาโลมแดง" ซึ่งภายหลังเปลี่ยนนามเป็น "สภากาชาดไทย"

พ.ศ.๒๔๖๑ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตรา "พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาด พระพุทธศักราช ๒๔๖๑" ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ ยังไม่มีการสถาปนาเหรียญกาชาด สำหรับประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีแต่เครื่องหมายสำหรับสมาชิกสภากาชาดไทย เป็นเข็มกลัดทองลงยา หรือเงินกะไหล่ทองลงยา มีอักษรพระบรมนามาภิไธยย่อ จ.ป.ร. ทับบนรูปกาชาดวางอยู่กลาง

พ.ศ.๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้ตรา "พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๐๒" เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม "พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑" และให้มีเหรียญ กาชาดสมนาคุณ และกาชาดสรรเสริญ ซึ่งสภากาชาดจะได้มอบให้ผู้ประกอบคุณความดี ตามข้อบังคับของสภากาชาดไทย โดยผู้ได้รับเหรียญทั้งสอง ประดับเหรียญนี้ได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เหรียญกาชาดสมนาคุณ มีชนิดเดียว แบ่งเป็น ๓ ชั้น

ลักษณะเป็นเหรียญกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๗ มิลลิเมตร

award_medal

ด้านหน้า มีรูปเครื่องหมายกาชาด และรูปนางพยาบาลประคองทารกกับคนชรา

ด้านหลัง ตรงกลางมีที่ว่างสำหรับจารึกนามผู้ได้รับเหรียญ และพุทธศักราช กับมีอักษรว่า "สภากาชาด" อยู่ริมขอบบน และ "สมนาคุณ" อยู่ริมขอบล่าง มีห่วงเป็นรูปนก ห้อยกับแพรแถบสีขาวกว้าง ๓ เซนติเมตร ด้านหน้าแพรแถบตรงกลางมีกาชาดลงยาราชาวดีต่างกันแต่ละชั้น

การประดับ

คุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ

ผู้ที่จะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ คือ ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยโดยบริจาคเงินประการหนึ่ง โดยการช่วยด้านกำลังกาย กำลังปัญญา จนเป็นผลดีประการหนึ่ง และการบริจาคโลหิตอีกประการหนึ่ง ผู้ที่จะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ หรือชั้นที่ ๒ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่บริจาค หรือขึ้นกับผลงานที่เป็นประโยชน์แก่สภากาชาดไทย ส่วนผู้ที่จะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๓ ขึ้นอยู่กับผลงานเป็นหลัก ทั้งนี้ อาจมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่สภากาชาดไทยกำหนดขึ้น และอาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๑ ได้

คุณสมบัติของผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑

คุณสมบัติของผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๒

คุณสมบัติของผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๓

award medal 2