special project header

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการโครงการพิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย การดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนให้มีความสุขตั้งแต่วัยเยาว์ จวบจนวัยสูงอายุ โดยมีโครงการดังนี้

 • โครงการเยาวชนใจใสร่วมใจป้องภัยสิ่งเสพติด  จัดการ อบรมระหว่างวันที่  14-18  มีนาคม  2554  ณ ศูนย์พัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  อำเภอโขงเจียม  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  โรงเรียนที่มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  จำนวน  10  โรงเรียนๆ  ละ  10  คน  เข้ารับการฝึกอบรม

act march 2011 01

 • โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันคว  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง อุบลราชธานี, ศูนย์พัฒนาสังคมที่  74, สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี  จัดอบรมในระหว่างวันที่  18-19  มิถุนายน  2554  ณ  ศูนย์อนามัยที่ 7  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
 • โครงการมองโลกสดใส่ใจสุขภาพตาผู้สูงอายุ  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี  ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา  กิจกรรมประกอบด้วย 
  • การผ่าตัดต้อกระจก
  • มอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ 
 • โครงการกาชาดอุบลร่วมใจมอบอนาคตที่สดใสให้กับเด็กในจังหวัดอุบลราชธามอบอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอนเพื่อเสริมทักษะและเสริมปัญญาให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อำเภอ    วารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554  และวันที่  13 กรกฎาคม 2554  เครื่องอุปโภค-บริโภคและอุปกรณ์การเรียน การสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           บ้านนาเจริญ  ตำบลคันไร่  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี
  sn1   sn2

  เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2554  มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์เสริมปัญญาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  
 • โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจ
  • มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนนารีนุกุล
  • มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  นักศึกษาที่วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2554  จำนวน  11  ทุนๆละ  1,000.-บาท
  tun1   tun2
 • โครงการเชิดชูเกียรติกรรมการและสมาชิกอาวุโสเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธา  เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญ  กำลังใจและขอบคุณกรรมการและสมาชิกฯ ที่เสียสละทั้งกำลังกาย  กำลังทรัพย์ร่วมปฏิบัติงานกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นเวลานาน  โดยมอบให้กับกรรมการฯและสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่  70  ปีขึ้นไป
  u1  u2 
   u3 u4 
 • โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน
  • โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส
  • โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของครอบครัว  โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสถานีกาชาดที่ 7 เพื่อให้ผู้สูงอายุรวมถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุและอาสาสมัคร ไ ด้รับการฝึกทักษะในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม  โดยจัดฝึกอบรมผู้สูงอายุและผู้ดูแล  จำนวน  3  รุ่น  รุ่นที่  1  วันที่  7  มิถุนายน  2554  รุ่นที่  2  วันที่  14  มิถุนายน  2554  และรุ่นที่  3  วันที่  21  มิถุนายน  2554  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ณ  สถานีกาชาดที่  7 จ.อุบลราชธานี
   soongwai
 • โครงการค้นหาราษฎรผู้ที่ขาดสารไอโอดีน
 • โครงการค้นหาราษฎรผู้ที่เป็นโรคนิ่ว
 • โครงการโภชาการดีชีวีมีสุข
special proj 01