school prototype

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดของ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 1 โรงเรียนคือ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการต้านยาเสพติดในโรงเรียนตามข้อกำหนดโรงเรียนต้นแบบ มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดของสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานครบทั้ง 3 ขั้นตามขอบข่ายของผู้เกี่ยวข้องและกิจกรรมการต้านยาเสพติดคือ

 • ขั้นที่ 1 เป็นการดำเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษา
 • ขั้นที่ 2 เป็นการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในสถานศึกษาและกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
 • ขั้นที่ 3 เป็นการดำเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษา กิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

anti-drugs

ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีได้รับมอบหมายจากสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย ให้เป็นผู้ประสานและอำนวยความสะดวกการดำเนินงาน ดังนี้

 • แต่งตั้งกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ประสานการตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจและชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานและการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
 • สนับสนุนยานพาหนะในการออกตรวจเยี่ยมและการตรวจประเมิน
 • สนับสนุนค่าอาหารสำหรับผู้ตรวจเยี่ยม
 • จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น

ต่อมาในปี 2551 มีโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 10 โรงเรียนจาก 5 เขตพื้นที่การศึกษา และทางสำนักงานอาสากาชาดได้จัดการอบรมหลักสูตร “หลักการและวิธีดำเนินงานในโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบมาตรฐานต้านยาเสพติด ( QAD )” ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 11 - 12 กันยายน 2551 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากร 3 กลุ่มคือ

 • โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูแกนนำ
 • ผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต
 • เหล่ากาชาดจังหวัด

หลังจากนั้นในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้แจ้งขอเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน 10 โรงเรียน ตามขั้นที่ขอรับรองดังนี้

 • ขอรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานขั้นที่ 1 จำนวน 9 โรงเรียนดังนี้
  เขต 1
  - โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
  - โรงเรียนปทุมพิทยาคม
  - โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
  - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา (ต่อมาได้ขอเลื่อนการประเมินไป ปี 2553)
  เขต 2
  - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
  - โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร
  เขต 3
  - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  เขต 4
  - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
  เขต 5
  - โรงเรียนนาส่วงวิทยา
 • ขอรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานขั้นที่ 3 จำนวน 1 โรงคือ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

ปีการศึกษา 2553 มีโรงเรียนสมัครขอรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานตามขั้นที่ขอดังนี้

 • ขั้นที่ 1
  - โรงเรียนหนองบ่อสามมัคคีวิทยา
 • ขั้นที่ 2
  - โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
  - โรงเรียนปทุมพิทยาคม
  - โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
  - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
  - โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร
  - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
  - โรงเรียนนาส่วงวิทยา
 • ขั้นที่ 3 (ขอรับรองเพื่อรักษาสถานภาพขั้นที่ 3 )
  - โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

การตรวจเยี่ยม/การสนับสนุน

การตรวจเยี่ยม/ตรวจประเมิน ปี 2554

act_ub_redcross_18

การตรวจเยี่ยม ในแต่ละปีการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 เขตจัดทำแผนการตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยเฉลี่ยโรงเรียนละ 5 ครั้ง

pamern 1 pamern 2
pamern 3 pamern 4
pamern 5 pamern 6

 

ผู้ตรวจเยี่ยมประกอบด้วย

 • นางถนอมจิต พบลาภ วุฒิอาสาธนาคารสมอง ที่ปรึกษา/หัวหน้าคณะผู้ตรวจเยี่ยม
 • คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จำนวน 17 ท่าน
 • เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานีทั้ง 5 เขต 14 ท่าน
  - เขต 1 จำนวน 3 ท่าน
  - เขต 2 จำนวน 4 ท่าน
  - เขต 3 จำนวน 2 ท่าน
  - เขต 4 จำนวน 2 ท่าน
  - เขต 5 จำนวน 3 ท่าน

การสนับสนุน เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายกเหล่ากาชาดได้ให้ทุนสนับสนุนการจัด กิจกรรมตามโครงการฯ โรงเรียนละ 10,000 บาทในปีการศึกษา 2552 และ โรงเรียนละ 20,000 บาทในปีการศึกษา 2553 รวมทั้งจัดพิธีมอบป้ายและเกียรติคุณบัตรแก่บุคคลากรแกนนำ

การตรวจประเมิน ในปีการศึกษา 2552 สำนักงานอาสากาชาดได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบระบบ มาตรฐานการต้านยาเสพติด ซึ่งได้ดำเนินการตรวจประเมินโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมินทั้ง 9 โรง ระหว่างวันที่ 1- 4 กุมภาพันธ์ 2553 และได้จัดให้มีการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

act ub redcross 20

ในปีการศึกษา 2553 กำหนดให้มีการตรวจประเมินระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 - 3 ธันวาคม 2553 และจัดการประชุมผู้ตรวจเยี่ยม/ ผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งจัดพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐาน ให้กับโรงเรียนและมอบเกียรติคุณบัตรให้กับนกเรียนแกนนำในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553