school prj header

school prj 00เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็น 1 ใน 8 จังหวัด ที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ของ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 10 โรงเรียน

ในแต่ละปีการศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 เขตจัดทำแผนการตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยเฉลี่ยโรงเรียนละ 5 ครั้ง โดยมีการจัดประชุมผู้ตรวจเยี่ยมก่อนทุกครั้ง

school prj 01

ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม

school prj 02

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนิน การของโครงการในโรงเรียนต่างๆ เพื่อมอบป้ายรับรองมาตรฐานให้กับโรงเรียน และมอบเกียรติคุณบัตรให้กับนกเรียนแกนนำ ทุกปีการศึกษา

school prj 03

muang30_header

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ของ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

school_prj_m30

yanglum_header

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ของ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านยางลุ่ม

school_prj_yl01

school_prj_yl02

patumpit_header

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ของ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม

school_prj_ptw

 

sripatum_header

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ของ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

school_prj_spw

kasemsima_header

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ของ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร

school_prj_ksm01

school_prj_ksm02

matayomtrakan_header

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ของ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

school_prj_mtk01

school_prj_mtk02

srimuang_header

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ของ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

school_prj_sm01

school_prj_sm02

luekamhan_header

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ของ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

school_prj_lkh01

school_prj_lkh02

nasuang_header

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ของ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนนาส่วง

school_prj_nasuang

nongbor_header

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ของ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

school_prj_nongbor