HNY2017

ในช่วงปลายเดือนธันวาคมของทุกปี จังหวัดอุบลราชธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการและเอกชน ได้จัดงานกาชาดและงานปีใหม่ ประจำปีเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าศาลากลางหลังเก่า ทุ่งศรีเมือง

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ มาแล้ว ใครมีโชครีบไปติดต่อรับรางวัลนะครับ

lotto kachad2517

ใครโชคดีรับปีใหม่บ้างเอ่ย?

งานกาชาดและงานปีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๗ มกราคม ๒๕๖๐ นี้ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางเก่า ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี ตารางเปรียบเทียบรายได้จากร้านหรรษากาชาดปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐

วัน/เดือน/ปี ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ปี พ.ศ.๒๕๖๐
๒๙ ธันวาคม ๑๔๘,๑๒๐ ๑๓๒,๖๐๐
๓๐ ธันวาคม ๒๑๙,๘๖๐ ๒๓๙,๓๐๐
๓๑ ธันวาคม ๔๑๐,๙๔๐ ๔๖๘,๒๐๐
๑ มกราคม ๗๑๗,๒๘๐ ๗๒๒,๕๒๐
๒ มกราคม ๗๒๗,๒๔๐ ๘๑๔,๕๒๐
๓ มกราคม ๖๗๐,๗๔๐ ๖๗๓,๖๔๐
๔ มกราคม ๔๐๓,๑๔๐ ๔๑๐,๐๒๐
๕ มกราคม ๓๗๒,๖๘๐  
๖ มกราคม ๓๗๑,๖๔๐  
๗ มกราคม ๙๐๔,๐๔๐  
รวมทั้งสิ้น ๔,๙๔๕,๕๐๐