act november 2019

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนบ้านคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 23 โรง โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด พระราชทานพันธุ์ข้าว พันธุ์ปลา หญ้าอาหารสัตว์และพระราชทานเงินช่วยเหลือแก่นายอำเภอและปลัดอำเภอทั้ง 5 อำเภอ ซึ่งเป็นอำเภอที่ประสบอุทกภัยรุนแรงกับพระราชทานเงินช่วยเหลือตัวแทนกลุ่มอาชีพ จำนวน 5 กลุ่ม และพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่นักเรียน จำนวน 10 โรง ทรงพระดำเนินไปยังศูนย์เรียนรู้การปั้นเตาอั้งโล่ชุมชนบ้านช่างหม้อ หมู่ 5 ตำบลบ้านคำน้ำแซบ ทอดพระเนตรการทำเตาอั้งโล่ปั้นด้วยมือของบ้านนายสุบรรณ บุญงาม อายุ 60 ปี ปราชญ์ชาวบ้าน

november act2019 53 november act2019 54
november act2019 55 november act2019 56

กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ทำการปกครองอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ออกหน่วยตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างหรือซ่อมแซม ปรับปรุงที่พักอาศัยของราษฎร ผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

 • นางรัตนา อินเอี่ยม บ้านเลขที่ 74 หมู่ 6 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายทองพูล ไหว้ครู บ้านเลขที่ 14 หมู่ 9 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายณรงฤทธิ์ ขุนทองจันทร์ บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายทา มูลพันธ์ บ้านเลขที่ 72 หมู่ 12 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางเคลื่อน ลาดโพธิ์ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 13 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางบัวสังข์ เชิดไชย บ้านเลขที่ 88 หมู่ 1 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางบัวสังข์ เชิดไชย บ้านเลขที่ 88 หมู่ 1 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายประเสริฐ กุณะ บ้านเลขที่ 50 หมู่ 4 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
november act2019 01 november act2019 02
november act2019 03 november act2019 04
november act2019 05 november act2019 06
november act2019 07 november act2019 08
november act2019 09 november act2019 10
november act2019 11 november act2019 12
november act2019 13 november act2019 14
november act2019 15 november act2019 16

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับที่ทำการปกครองและ องค์การบริหารส่วนตำบล ลงพื้นที่มอบชุดบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (เสียหายทั้งหลัง) จำนวน 2 ราย

 • นายชาตรี วงจันทา บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 9 ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
  นายแสวง สิงห์คำ บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 3 ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

มอบเงินบรรเทาทุกข์รายละ 5,000 บาท พร้อมชุดอุปโภค-บริโภค จำนวน 2 ชุด

november act2019 17 november act2019 18
november act2019 19 november act2019 20
november act2019 21 november act2019 22

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ออกหน่วยตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างหรือซ่อมแซม ปรับปรุงที่พักอาศัยของราษฎร ผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

 • นายสมพงษ์ มรรคดี อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 132 หมู่ 13 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายพูลสุข สมอาจอายุ 34 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 ตำบลนาเรือง อำเภอยาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางหา สรศรี อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายนนทศักดิ์ อายุ 21 ปี พุ่มจันทร์ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายสาธิต โคตรคำ อายุ 22 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 23 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางคำผ่อน สาธุพันธ์ อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 223/1 หมู่ที่ 7 ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
november act2019 23 november act2019 24
november act2019 25 november act2019 26
november act2019 27 november act2019 28
november act2019 29 november act2019 30
november act2019 31 november act2019 32
november act2019 33 november act2019 34

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบชุดบรรเทาทุกข์อัคคีภัย (เสียหายทั้งหลัง)

 • นางสาวสี ยันเรือนเงิน บ้านเลขที่82 หมู่ 5 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายวิชัย วงศ์กระจ่าง บ้านเลขที่ 230 หมู่ 10 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ม
 • นางศรีสุดา สุวรรณบูลย์ บ้านเลขที่ 65 ถนนจันทน์วีระศักดิ์ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางสาวสี ยันเรือนเงิน บ้านเลขที่ 6 บ้านโนนสว่าง หมู่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายบุญถนอม อนุสนธิ์ บ้านเลขที่ 146 หมู่ 7 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ได้มอบเงินบรรเทาทุกข์ 5,000 บาท พร้อมชุดอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด แก่ผู้ประสบภัยทั้ง 5 คน

november act2019 35 november act2019 36
november act2019 37 november act2019 38
november act2019 39 november act2019 40
november act2019 43 november act2019 44
november act2019 45 november act2019 46

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้การสังคมสงเคราะห์ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี กรณี ครอบครัว นางสาว ณัฐชยา ผาริวงค์ บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท พร้อมชุดอุปโภค-บริโภคจำนวน 1 ชุด โดยมีที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ และนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี

november act2019 41 november act2019 42

เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน 2562 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดอุบลราชธานี ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอโขงเจียม โดยมี นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอโขงเจียม เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพรักษาโรคทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม

ทั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ขึ้น และเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน เพื่อช่วยเหลือ ให้การรักษาพยาบาลป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของ ประชาชน ตลอดจนการให้ความอนุเคราะห์ ผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยมีอาสาสมัคร แพทย์อาสาฯ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขโขงเจียม อำเภอโขงเจียม บริการตรวจสุขภาพ ให้กับเด็ก ผู้สูงอายุ และประชาชน ในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์กลางและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น การบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ขูดหินปูน การให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การบริการตัดผมฟรี นอกจากนั้นนายอำเภอโขงเจียม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังผู้พิการป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ณ บ้านนาโพธิ์กลาง พร้อมมอบชุดอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือครอบครัวๆ ละ 2 พันบาท

november act2019 47 november act2019 48
november act2019 49 november act2019 50
november act2019 51 november act2019 52

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 19 ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมงานแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เป็นระยะเวลา 50 ปี โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ออกปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนที่อำเภอเขมราฐอย่างต่อเนื่องทุกปี มีราษฎรที่เจ็บป่วยได้รับความอนุเคราะห์รับไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 4 ราย