act october 2019

1 ตุลาคม 2562 สภากาชาดไทย มอบสิ่งของฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี โดยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบชุดฟื้นฟู และผู้แทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย

october act2019 01 october act2019 02
october act2019 03 october act2019 04
october act2019 05 october act2019 06

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี มอบสิ่งของฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตตำบลคำน้ำแซบ และตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจให้ภารกิจวันนี้ผ่านไปได้ด้วยความราบรื่นเรียบร้อย

october act2019 07 october act2019 08
october act2019 09 october act2019 10
october act2019 11 october act2019 12
october act2019 13 october act2019 14