act may 2019

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางนิชรา พุทธรังษีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ณ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยกับที่ทำการปกครองนาเยีย สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบชุดบรรเทาทุกข์จากสถานีกาชาด 7 จังหวัดอุบลราชธานี แก่ ราษฎรที่ประสบภัยวาตภัย จำนวน 19 ครัวเรือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

may act2019 01 may act2019 02
may act2019 03 may act2019 04
may act2019 05 may act2019 06

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางนิชรา พุทธรังษีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ณ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยกับที่ทำการปกครองอำเภอน้ำขุ่น สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบชุดบรรเทาทุกข์จากสถานีกาชาด 7 จังหวัดอุบลราชธานี แก่ ราษฎรที่ประสบภัยวาตภัย จำนวน 39 ครัวเรือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

may act2019 07 may act2019 08
may act2019 09 may act2019 10

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางนิชรา พุทธรังษีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ณ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยกับที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบชุดบรรเทาทุกข์จากสถานีกาชาด 7 จังหวัดอุบลราชธานี แก่ ราษฎรที่ประสบภัยวาตภัย จำนวน 619 ครัวเรือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี

may act2019 11 may act2019 12
may act2019 13 may act2019 14

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดฯ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองนายกเหล่ากาชาดฯ/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบกระเช้าพร้อมเงินช่วยเหลือ แก่ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าโรงงานสีตรัง ขาออกไป อ.เดชอุดม ระหว่างเดินทางกลับจากการลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

may act2019 15 may act2019 16

และในวันเดียวกัน ไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบกระเช้าพร้อมเงินช่วยเหลือ แก่ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าช็อตเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ระหว่างเข้าให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร ผู้ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนราษฎร ต.บุเปือย อ.น้ำยืน ได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 26 เมษายน เวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา

may act2019 17 may act2019 18

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมชมการถ่ายทอดสด จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

may act2019 19 may act2019 20
may act2019 21 may act2019 22