act march 2019

march blood donate

วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

march act2019 01 march act2019 02
march act2019 03 march act2019 04

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.40 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้ ยากจน ตามเป้าหมายที่อำเภอชี้เป้า เพื่อดำเนินโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมแก่ผู้ยากไร้ยากจน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 (อำเภอเขมราฐ)

march act2019 05 march act2019 06
march act2019 07 march act2019 08

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.40 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ยากจน ณ อำเภอม่วงสามสิบ กรณี ครอบครัว เด็กหญิงรุ้งนภา วีระคุณ บ้านเลขที่ 83 หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินสงเคระห์ จำนวน 2,000 บาท และชุดอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด

march act2019 09 march act2019 10
march act2019 11 march act2019 12

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 11.40 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา กรณี ครอบครัว เด็กหญิงนิชาภา สมศรี บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินสงเคระห์ จำนวน 2,000 บาท และชุดอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด

march act2019 13 march act2019 14
march act2019 15 march act2019 16

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 4 รายชุดอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด/ราย

march act2019 17 march act2019 18
march act2019 19 march act2019 20

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมมอบเงินสงเคราห์ช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย จำนวน 5000 บาท และชุดอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด/ราย

march act2019 21 march act2019 22
march act2019 23 march act2019 24
march act2019 25 march act2019 26

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวนฤมล เนื้ออ่อน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี ยอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 263 ราย #ผู้บริจาครับเข็ม บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 20 คน บริจาคฯ ครบ 16 ครั้ง จำนวน 13 คน บริจาคโลหิตครบ 24 ครั้ง จำนวน 5 คน บริจาคร่างกาย 1 คนอวัยวะ 2 คนและดวงตา 1 คน

march act2019 27 march act2019 28
march act2019 29 march act2019 30

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบ นางสาวนฤมล เนื้ออ่อน กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี (กรรมการพันธสัญญา MOU ด้านจิตอาสา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 6 ท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ให้เข้าอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัคร สภากาชาดไทย หลักสูตร "วิทยากรดูแลตนเองของผู้สูงอายุ" จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นวิทยากรแกนนำประจำจังหวัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่จิตอาสาสภากาชาดไทย สู่การเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านผู้สูงอายุในชุมชุนและเป็นต้นแบบในการพัฒนางานอาสาสมัครในเหล่ากาชาดจังหวัดให้เกิดความยั่งยืน

march act2019 31 march act2019 32
march act2019 33 march act2019 34

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ณ อำเภอสิรินธร ยอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 122 ราย  ผู้บริจาครับเข็ม บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 6 คน บริจาคฯ ครบ 16 ครั้ง จำนวน 3 คน บริจาคโลหิตครบ 24 ครั้ง จำนวน 1 คน บริจาคดวงตา อวัยวะ 4 ราย

march act2019 35 march act2019 36
march act2019 37 march act2019 38

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ณ หอประชุมอำเภอตาลสุม ยอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 148 ราย มีผู้บริจาครับเข็ม บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 6 คน บริจาคฯ ครบ 16 ครั้ง จำนวน 2 คน และบริจาคโลหิตครบ 24 ครั้ง จำนวน 1 คน

march act2019 39 march act2019 40
march act2019 41 march act2019 42

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ณ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.ค่ายพระยอดเมืองขวาง ยอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 45 ราย บริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย 3 ราย

march act2019 43 march act2019 44
march act2019 45 march act2019 46

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย กรณี นายวิเชียร สาลาเลิศ ณ ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ โดยมีการมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3000 บาท และชุดอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด

march act2019 47 march act2019 48
march act2019 49 march act2019 50

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย กรณี นางแพง โคตะระ ณ บ้านโคกใหญ่ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย โดยมีการมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5000 บาท และชุดอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด

march act2019 51 march act2019 52

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.40 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติโครงการปลูกต้นไม้ "หนึ่งต้นลดโลกร้อน" ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อุบลราชธานี โดยมีกิจจกรรมปลูกต้นไม้ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดในด้านการบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

march act2019 53 march act2019 54

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ที่อำเภอน้ำขุ่น ยอดบริจาคทั้งสิ้น 102 ยูนิต (40,0800 CC) บริจาคร่างกาย 1 ราย ดวงตา และอวัยวะ จำนวน 6 ราย

march act2019 55 march act2019 56
march act2019 57 march act2019 58

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ประสลเหตุอัคคีภัย ณ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยกับที่ทำการปกครองอำเภอเขื่องใน สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบชุดบรรเทาทุกข์จากเหล่ากาชาดจังหวัดและเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 5000 บาท และชุดธารน้ำใจจากสถานีกาชาด 7 จังหวัดอุบลราชธานี แก่ นางหนูจร การินทร์ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 8 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

march act2019 59 march act2019 60

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 12.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ประสลเหตุอัคคีภัย ณ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยกับที่ทำการปกครองอำเภอเขมราฐ สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบชุดบรรเทาทุกข์จากเหล่ากาชาดจังหวัดและเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 5000 บาท และชุดธารน้ำใจจากสถานีกาชาด 7 จังหวัดอุบลราชธานี แก่ นายวีระวัฒน์ อุดมญาติ บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

march act2019 61 march act2019 62
march act2019 63 march act2019 64