act march 2019

march blood donate

วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

march act2019 01 march act2019 02
march act2019 03 march act2019 04

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.40 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้ ยากจน ตามเป้าหมายที่อำเภอชี้เป้า เพื่อดำเนินโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมแก่ผู้ยากไร้ยากจน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 (อำเภอเขมราฐ)

march act2019 05 march act2019 06
march act2019 07 march act2019 08

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.40 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ยากจน ณ อำเภอม่วงสามสิบ กรณี ครอบครัว เด็กหญิงรุ้งนภา วีระคุณ บ้านเลขที่ 83 หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินสงเคระห์ จำนวน 2,000 บาท และชุดอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด

march act2019 09 march act2019 10
march act2019 11 march act2019 12

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 11.40 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา กรณี ครอบครัว เด็กหญิงนิชาภา สมศรี บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินสงเคระห์ จำนวน 2,000 บาท และชุดอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด

march act2019 13 march act2019 14
march act2019 15 march act2019 16

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 4 รายชุดอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด/ราย

march act2019 17 march act2019 18
march act2019 19 march act2019 20

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมมอบเงินสงเคราห์ช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย จำนวน 5000 บาท และชุดอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด/ราย

march act2019 21 march act2019 22
march act2019 23 march act2019 24
march act2019 25 march act2019 26

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวนฤมล เนื้ออ่อน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี ยอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 263 ราย #ผู้บริจาครับเข็ม บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 20 คน บริจาคฯ ครบ 16 ครั้ง จำนวน 13 คน บริจาคโลหิตครบ 24 ครั้ง จำนวน 5 คน บริจาคร่างกาย 1 คนอวัยวะ 2 คนและดวงตา 1 คน

march act2019 27 march act2019 28
march act2019 29 march act2019 30

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบ นางสาวนฤมล เนื้ออ่อน กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี (กรรมการพันธสัญญา MOU ด้านจิตอาสา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 6 ท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ให้เข้าอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัคร สภากาชาดไทย หลักสูตร "วิทยากรดูแลตนเองของผู้สูงอายุ" จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นวิทยากรแกนนำประจำจังหวัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่จิตอาสาสภากาชาดไทย สู่การเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านผู้สูงอายุในชุมชุนและเป็นต้นแบบในการพัฒนางานอาสาสมัครในเหล่ากาชาดจังหวัดให้เกิดความยั่งยืน

march act2019 31 march act2019 32
march act2019 33 march act2019 34

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ณ อำเภอสิรินธร ยอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 122 ราย  ผู้บริจาครับเข็ม บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 6 คน บริจาคฯ ครบ 16 ครั้ง จำนวน 3 คน บริจาคโลหิตครบ 24 ครั้ง จำนวน 1 คน บริจาคดวงตา อวัยวะ 4 ราย

march act2019 35 march act2019 36
march act2019 37 march act2019 38

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ณ หอประชุมอำเภอตาลสุม ยอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 148 ราย มีผู้บริจาครับเข็ม บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 6 คน บริจาคฯ ครบ 16 ครั้ง จำนวน 2 คน และบริจาคโลหิตครบ 24 ครั้ง จำนวน 1 คน

march act2019 39 march act2019 40
march act2019 41 march act2019 42

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ณ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.ค่ายพระยอดเมืองขวาง ยอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 45 ราย บริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย 3 ราย

march act2019 43 march act2019 44
march act2019 45 march act2019 46