act october 2018

ตารางปฏิบัติงาน หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2561

donate blood oct 01

donate blood oct 02

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

october act2018 03 october act2018 04
october act2018 01 october act2018 02

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมนางอิสรีย์ มั่งคั่ง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ ที่ปรึกษากรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่พักอาศัยของราษฎร ผู้ยากไร้ ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2561 ให้แก่ นายณรงค์ แก้วชาติราษฎร บ้านปากห้วยม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

october act2018 05 october act2018 06
october act2018 07 october act2018 08

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษากรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ ที่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

october act2018 09 october act2018 10
october act2018 11 october act2018 12