act august 2018

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี / ประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางศิริพร ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร โดยมีกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคพร้อมเลี้ยงอาหาร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานี และเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบอุปกรณ์การกีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

august act 2018 01 august act 2018 02
august act 2018 03 august act 2018 04
august act 2018 05 august act 2018 06
august act 2018 07 august act 2018 08

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบ นางศิริพร ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหัวดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่อยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี (แผนกธนาคารเลือด) ณ อำเภอศรีเมืองใหม่ ได้ยอดผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 329 ราย

august act 2018 09 august act 2018 10
august act 2018 11 august act 2018 12
august act 2018 13 august act 2018 14