act june 2018

blood dnate 2018

"ชื่อ" เป็นเหมือนตัวแทนของเรา หากตัวอักษร ABO ซึ่งเปรียบเสมือนกรุ๊ปเลือด  ABO ในชื่อหายไปก็เสมือนลมหายใจของชีวิตผู้ป่วยที่หายไปด้วย 1 ตัวอักษร ABO ที่หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย #missingtypeTH

june act 2018 00

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นางศิริพร ผ่องแผ้ว ผู็ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมราษฎรที่เข้าร่วมโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่พักอาศัยผู้ยากไร้ ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ อ.เดชอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม และ อ.สำโรง

june act 2018 01 june act 2018 02
june act 2018 03 june act 2018 04
june act 2018 05 june act 2018 06
june act 2018 07 june act 2018 08

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่ให้ขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในเขต อำเภอสำโรง ที่ประสบเหตุสาธารณภัยอัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน โดย เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบชุดอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด เงินสงเคราะห์ จำนวน 5,000 บาท 

june act 2018 09 june act 2018 10
june act 2018 11 june act 2018 12

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบชุดบรรเทาทุกข์ให้ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่อำเภอตระการพืชผล ทำให้บ้านพักอาศัย โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร คอกสัตว์ ยุ้งฉางข้าว และศาลาการเปรียนวัด เสียหาย จำนวน 9 ตำบล 98 ครัวเรือน โดยมี นายนคร ศิริปริญญนันท์ นายอำเภอตระการพืชผล ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล

june act 2018 13 june act 2018 14
june act 2018 15 june act 2018 16
june act 2018 17 june act 2018 18

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางศิริพร ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนผู้บริจาคโลหิต 89 ราย

june act 2018 19 june act 2018 20
june act 2018 21 june act 2018 22

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) และออกเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในพื้นทีอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยมี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ องค์การบริการส่วนตำบลสงยาง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

june act 2018 23 june act 2018 24
june act 2018 25 june act 2018 26
june act 2018 27 june act 2018 28

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มียอดผู้บริจาคโลหิตจำนวน 75 ราย ยอดโลหิตจำนวน 30,000 ซีซี

june act 2018 29 june act 2018 30
june act 2018 31 june act 2018 32
june act 2018 33 june act 2018 34

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางศิริพร ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร

june act 2018 35 june act 2018 37
june act 2018 36 june act 2018 39
june act 2018 38 june act 2018 40

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย นางศิริพร ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี ๒๕๖๑ และร่วมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ณ เรือนพลับพลาชัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

june act 2018 41 june act 2018 42
june act 2018 43 june act 2018 44
june act 2018 45 june act 2018 46