act may 2018

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานีพิธีเปิด โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด "หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด" โดยมอบเงินสนับสนุน โครงการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์

may act 2018 01 may act 2018 02
may act 2018 03 may act 2018 04
may act 2018 05 may act 2018 06

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางศิริพร ผ่องแผ้ว ผู็ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ภริยาปลัดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมราษฎรที่เข้าร่วมโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่พักอาศัยผู็ยากไร้ ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ อำเภอเขื่องในและอำเภอเมืองอุบลราชธานี

may act 2018 07 may act 2018 08
may act 2018 09 may act 2018 10