act march 2018

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นางยุพาภร วิทูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม กรรมการและสมาขิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาสาธารณภัย เหตุวาตภัย แก่ราษฎร ในเขตพื้นที่อำเภอนาเยีย ซึ่งมีผู้เสียหายทั้งสิ้น 46 ครัวเรือน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีได้นำชุดอุปโภคบริโภค มามอบให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรก่อนในเบื้องต้น และ นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอนาเยีย พร้อมนายจักรพงษ์ ยองไย ป.อาวุโส นายคมกฤษ ศาลาน้อย เกษตรอำเภอนาเยีย นายจิต มั่งมี สาธารณสุขอำเภอ ร่วมให้กำลังใจแก่ราษฎรด้วย

march act 2018 01 march act 2018 02
march act 2018 03 march act 2018 04

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม พอ.สว. กับหน่วยเคลื่อยที่ พอ.สว. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ บริการตัดผม และการแจกแว่นตาของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการตรวจสุขภาพ และผู้มาร่วมงาน แจกแว่นตาทั้งสิ้น 305 อัน และได้ออกหน่วยเยียมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ณ บ้านดอนชัยชนะ หมู่ 6 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

march act 2018 05 march act 2018 06
march act 2018 07 march act 2018 08
march act 2018 09 march act 2018 10

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหัวดอุบลราชธานี ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 7 กองบิน 21 ร่วมลงพื้นที่ให้ขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในเขตอำเภอสำโรงที่ประสบเหตุสาธารณภัย วาตภัย จำนวน 30 ครัวเรือน โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบชุดอุปโภค-บริโภค จำนวน 30 ชุด
2.สถานีกาชาดที่ 7 มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย จำนวน 30 ชุด
3.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โดย กองบิน 21 ออกหน่วยตรวจสุขภาพ มอบชุดยาสามัญประจำบ้านและน้ำดื่ม จำนวน 30 ชุด
ณ หมู่ที่ 4 อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

march act 2018 11 march act 2018 12
march act 2018 13 march act 2018 14
march act 2018 15 march act 2018 16

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10:30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมนางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมงานวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นประธาน ณ หอประชุมศูนย์โอทอป อุบลราชธานี

march act 2018 17 march act 2018 18
march act 2018 19 march act 2018 20

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบนางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางศิริพร ผ่องแพ้ว ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ภริยาปลัดจังหวัด ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ อำเภอนาเยีย และได้ยอดผู้บริจาคโลหิต 137 ราย

march act 2018 21 march act 2018 22
march act 2018 23 march act 2018 24