act aug2017

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจัหวัดอุบลราชธานี พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางพิมลรัตน์ สุกใส และกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธี่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอผประชุมโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจัหวัดอุบลราชธานี พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางพิมลรัตน์ สุกใส และกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธี่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี 

12 สิงหาคม 2560 นายกเหล่าหาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ๙

aug act2017 01 aug act2017 02
aug act2017 03 aug act2017 04
aug act2017 05 aug act2017 06

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09:09 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางนภา เครือณรงค์ และ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาขาดจังหวัดอุบลราชธานี นางวันเพ็ญ ดวงมาลา เข้าร่วมประชุม "การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนเฉพาะกิจฉุกเฉินเพื่อความร่วมมือข้ามพรมแดน ระหว่างสภากาชาดไทยและสภากาแดงลาว (cross-border contingency planning workshop)" ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย โดยพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก Mr.Marwan Jilani (Head of CCST.IFRC CCST) นายสวนิต คงศิริ Assistant Secretly General For External Relations พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี Director Relief and Communicty Health Bureau ท่านทองพระจันทร์ สอนมะสิม VicePresident LRC ทั้งนี้ จะได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทั้งสิ้น 3 วัน เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศ(ไทย-ลาว) และร่วมจัดทำสถานณ์สมมุติ เพื่อตอบสนองภัยพิบัติร่วมกันโดยเฉพาะภัยที่จะเกิดขึ้นตามชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง

aug act2017 07 aug act2017 08
aug act2017 09 aug act2017 10

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางนภา เครือณรงค์ และผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางวันเพ็ญ ดวงมาลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อความร่วมมือข้ามพรมแดน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ได้แยกกลุ่มหารือ จัดทำแผนตอบสนอง รวบรวมทรัพยากร เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม โรงแรมอัศวรรณ์ โฮเท็ล จังหวัดหนองคาย 

aug act2017 11 aug act2017 12
aug act2017 13 aug act2017 14

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางนภา เครือณรงค์ และผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางวันเพ็ญ ดวงมาลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อความร่วมมือข้ามพรมแดน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ นำเสนอแผน ร่างสถานการณ์เฉพาะกิจฉุกเฉิน ประเด็นความร่วมมือ ชายแดน ไทย-ลาว และสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมปิดอบรม ณ ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ์ จังหวัดหนองคาย

aug act2017 15 aug act2017 16
aug act2017 17 aug act2017 18

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินขำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้มูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้นำเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL พร้อมด้วยศิลปินจากค่าย GMMแกรมมี่ นำโดย พีสะเดิด และศิลปินตลก ถั่วแระ เชิญยิ้ม มาสร้างความบันเทิงเพื่อผ่อนคลายความเครียด และให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยอุทกภัย