act apr 2017

โตโยต้า ดีลักซ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ สำรองโลหิต เพื่อช่วยชีวิต ทุกเทศกาล ครั้งที่ 7 ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 ณ โชว์รูม บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด (ใกล้ตลาดเจริญศรี) ท่านที่บริจาคเลือดรับฟรี แก้วน้ำ โตโยต้า ดีลักซ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

mar act2017 23

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นางพิมลรัตน์ สุกใส รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิตและให้กำลังใจกับผู้มาบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ

apr act2017 01 apr act2017 02
apr act2017 03 apr act2017 04
apr act2017 05 apr act2017 06

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย นางพิมลรัตน์ สุกใส รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ข่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เหตุอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี และมีผู้ได้รับความเสียหาย 4 ราย ดังนี้
1.นายสุนทร ระเมิด 2.นายคำพง เพตะเข้ 3.นายชิต ดวงจันทร์ 4.นางบรรจง การะวงค์
โดยมีการมอบชุดบรรเทาทุกข์ จากเหล่ากาชาดจังหวัด สถานีกาชาดที่ 7 และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ รายละ 5000 บาท และมีการต้อนรับอย่างดี จากท่านปลัดอำเภอ นายรัฐพงศ์ รุ่งธนศักดิ์ พร้อมด้วย การอพนวยความสะดวก จาก สภ.อ.น้ำขุ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 

apr act2017 07 apr act2017 08
apr act2017 09 apr act2017 10
apr act2017 11

apr act2017 12

วันที่ 5 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมนางพิมลรัตน์ สุกใส รองนายกเหล่ากาชาด ผู้ช่วยนายก กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน วันผู้สูงอายุ ณ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

apr act2017 13 apr act2017 14
apr act2017 15 apr act2017 16
apr act2017 17 apr act2017 18


ข่าวประชาสัมพันธ์ "การอบรมอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ผู้บริหารงานยุวกาชาด"

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกท่าน
ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ผู้บริหารงานยุวกาชาด (เฉพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน..เท่านั้น) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย  ในวันที่ 10-14 สิงหาคม 2560 เป็นการฝึกอบรมแบบพักค้างคืน

ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ แจ้งความประสงค์ได้ที่ นายณัฐนนท์ ชินลาภา โทร. 093-3210047 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....ถึงวันที่..31 พ.ค.60 นี้..รับจำนวน 60 ท่าน เท่านั้น..ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000.- บาท

*************************************************************

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบหมายให้ นางนภา เครือณรงค์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดนางอุบล เดชะรัตน์ ภริยานายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และกรรมการและสมาชิกเห่ากาชาดอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะที่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

apr act2017 19 apr act2017 20
apr act2017 21 apr act2017 22  

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายดเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม พร้อมกับสถานีกาชาดที่ 7 และ พมจ.อบ ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเดชอุดม โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์และชุดอุปโภคบริโภคอีกด้วย

apr act2017 23 apr act2017 24
apr act2017 25 apr act2017 26

วันที่ 19 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายดเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับสถานีกาชาดที่ 7 และ พมจ.อบ ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอสำโรง โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์และชุดอุปโภคบริโภคอีกด้วย และได้รับการต้อนรับ จากท่านนายอำเภอ นายจักรพงษ์ พันธุ์เพ็ง 

apr act2017 27 apr act2017 28
apr act2017 29 apr act2017 30

วันที่ 19 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับสถานีกาชาดที่ 7 และ พมจ.อบ ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์และชุดอุปโภคบริโภคอีกด้วย และได้รับการต้อนรับ จากท่านนายอำเภอ นายคำรบ เครือณรงค์

apr act2017 31 apr act2017 32
apr act2017 33 apr act2017 34

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และทีมสมาชิกเหล่ากาชาดอ.เขมราฐพร้อมกับสถานีกาชาดที่ 7 และ พมจ.อบ ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเขมราฐ โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์และชุดอุปโภคบริโภคอีกด้วย 

apr act2017 35 apr act2017 36
apr act2017 37 apr act2017 38

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และทีมสมาชิกเหล่ากาชาดอ.ตระการพืชผล และ อ.ดอนมดแดง พร้อมกับสถานีกาชาดที่ 7 และ พมจ.อบ ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเขมราฐ โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์และชุดอุปโภคบริโภคอีกด้วย

apr act2017 35 apr act2017 36
apr act2017 37 apr act2017 38

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และทีมสมาชิกเหล่ากาชาดอ.ตระการพืชผล และ อ.ดอนมดแดง พร้อมกับสถานีกาชาดที่ 7 และ พมจ.อบ ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเขมราฐ โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์และชุดอุปโภคบริโภคอีกด้วย

apr act2017 39 apr act2017 40
apr act2017 41 apr act2017 42

วันที่ 21 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และทีมสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมกับสถานีกาชาดที่ 7 และ พมจ.อบ ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ยากไร้ยากจน ในเขตพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์และชุดอุปโภคบริโภคอีกด้วย จำนวน 3 ราย 

apr act2017 43 apr act2017 44
apr act2017 45 apr act2017 46

วันที่ 21 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และทีมสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมกับสถานีกาชาดที่ 7 และ พมจ.อบ ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ยากไร้ยากจน โดยเยี่ยมครอบครัวที่ยากจนพร้อมมีบุตร ที่ป่วนเป็นโรค ดักแด้ ตั้งแต่กำหนดทั้งสองคนอีกด้วย ในเขตพื้นที่อำเภอโขงเจียม โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์และชุดอุปโภคบริโภคอีกด้วย จำนวน 1 ครอบครัว 

apr act2017 47 apr act2017 48
apr act2017 49 apr act2017 50

วันที่ 21 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบล ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรม ในพื้นที่ อ.น้ำยืน และ อ.นาจะหลวย จำนวน 5 ราย และในการนี้ได้มอบชุดเยี่ยมจากเหล่ากาชาดจ.และสถานีกาชาดที่ 7 พร้อมเงินสงเคราะห์ รายละ 1000 บาท

apr act2017 51 apr act2017 52
apr act2017 53 apr act2017 54

 วันที่ 24 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับสถานีกาชาดที่ 7 และ พมจ.อบ ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัยและวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 10 ราย อำเภอเขื่องใน 4 ราย อำเภอม่วงสามสิบ 1 ราย โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์และชุดอุปโภคบริโภคอีกด้วย

apr act2017 55 apr act2017 56
apr act2017 57 apr act2017 58