act feb 2017

blood donate 2017

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นางพิมลรัตน์ สุกใส นางดวงพร พงษ์ศรีกูร รองนายกเหล่ากาชา่ด พร้อมด้วย กรรมการแลัะสมาชาิกเหล่ากาชา่ดจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากชาดจังหวัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก ณ มทบ.22 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

feb 2017 act 01 feb 2017 act 02
feb 2017 act 03 feb 2017 act 04
feb 2017 act 05 feb 2017 act 06
feb 2017 act 07 feb 2017 act 08

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 (วันวาเลนไทน์) ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางพิมลรัตน์ สุกใส พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ได้ดำเนินโครงการเยี่ยมให้กำลังใจผู้มีอุปการะคุณ แก่เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 โดยมีผู้รับได้การเยี่ยมตามรายนามดังนี้
1. นางประคอง มุขสมบัติ อายุ 85 ปี, 2. นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี อายุ 75 ปี, 3. นางสมจิตร อนุพรรณสว่าง อายุ 84 ปี, 4. นางอุษา อังควนิช อายุ 85 ปี, 5. นางชุมพร พิริยวิทย์ อายุ 86 ปี, 6. นางประยงค์ มณ๊ภาค อายุ 96 ปี, 7. นางลมุล ทวีพัฒน์ อายุ 82 ปี, 8. นางคำปุน สีใส อายุ 84 ปี, 9. นางวิลาวรรณ ศิริกุล อายุ 87 ปี, 10. นางเหม นามลี อายุ 99+ ปี ทั้งนี้ ยังคงเหลือ อีก 33 ราย แล้วจะดำเนินการต่อไป

feb 2017 act 09 feb 2017 act 10
feb 2017 act 11 feb 2017 act 13
feb 2017 act 12 feb 2017 act 14
feb 2017 act 15 feb 2017 act 16

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯร่วมกับ รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลฯออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะที่ อ.ตาลสุม ยอดผู้บริจาค 120 ราย ดวงตา 2 รายและอวัยวะ 3 ราย

feb 2017 act 17 feb 2017 act 18
feb 2017 act 20 feb 2017 act 19

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลฯมอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ อ.ศรีเมืองใหม่ ยอดผู้บริจาค 90 ราย ดวงตาและอวัยวะ 3 ราย

feb 2017 act 21 feb 2017 act 22
feb 2017 act 23 feb 2017 act 24

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางดวงพร พงษ์ศรีกูร กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปี 2559 และมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนในโรงเรียนพระบรมราชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย
1.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จำนวน 175 ผืน
2.โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จำนวน 246 ผืน
3.โรงเรียนเสาวนิตโพธิ์ไทร จำนวน 18 ผืน
ณ หอประชุมโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ 32 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

feb 2017 act 25 feb 2017 act 26
feb 2017 act 27 feb 2017 act 28

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17:00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

feb 2017 act 29 feb 2017 act 30
feb 2017 act 31 feb 2017 act 32

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สถานีกาชาด อุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.ให้การสังคมสงเคราะห์ผู้ยากจน ยากไร้ กรณี นางสาวสุพาไร เย้ายวน บุตรสาว นายทองพูล เย้ายวน บ้านเลขที่ 8 ม.14 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลฯ โดยได้มอบเงินสงเคราะห์ 5,000 บาท พร้อมชุดบรรเทาทุกข์อีก1ชุด
2.ให่การบรรเทาทุกข์เหตุ อัคคีภัย กรณี นายวงเทียนชัย หาฝ่ายเหนือ บ้านเลขที่ 92 ม.8 ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ โดยได้มอบเงินสงเคราะห์ 5,000 บาท พร้อมมอบชุดบรรเทาทุกข์ 1 ชุด

feb 2017 act 33 feb 2017 act 34
feb 2017 act 35 feb 2017 act 36

วันที่ 28 ก.พ.60 นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 7 พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และมี นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอบุณฑริก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ
โครงการฯ ปฏิบัติงานในพื้นที่ รพ.บุณฑริก ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.- 3 มี.ค. 60 รวม 10 วัน และเมื่อวันที่ 24 ก.พ.60 มีผู้รับบริการตรวจตา จำนวน 1,246 คน มีผู้รับการผ่าตัดตา จำนวน 432 คน แบ่งเป็น ดังนี้ 1. ผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 217 คน 2.ผ่าตัดต้อเนื้อ จำนวน 201 คน 3. ผ่าตัดแก้ไขเปลือกตา จำนวน 4 คน 4.ผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตาอุดตัน จำนวน 1 คน 5.ผ่าตัดถุงน้ำที่เยื่อบุตา จำนวน 1 คน ในจำนวนนี้มี ชาว สปป.ลาว จำนวน 2 คน สภากาชาดไทย ได้มอบแส่นสายตา แก่ผู้มารับบริการตรวจตา จำนวน 373 คน

feb 2017 act 37 feb 2017 act 38
feb 2017 act 39 feb 2017 act 40