act dec2016

 ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประชุมกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

act dec2016 01 act dec2016 02
act dec2016 03 act dec2016 04

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

act dec2016 05 act dec2016 06
act dec2016 07 act dec2016 08

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาด ในเขตพื้นที่อำเภอพิบูลมังสารและอำเภอโขงเจียมร่วมด้วยกับสถานีกาชาด ๗ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยที่ทำการปกครองอำเภอสิรนธร โดยมีนายอำเภอสิรินธร นายประสิทธิ์ อินทโชติได้ร่วมลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ กรณีให้การสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส นายสัมฤทธิ์ บุตรพรหม บ้านเลขที่ ๓๕๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบ เงินสงเคราะห์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และ ชุดบรรเทาทุกข์ ๑ ชุด

act dec2016 09 act dec2016 10

วันที่ ๖ ธันวาคม.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๒๐ น. นายการุณ โกมลวิชญ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยพี่สาว มอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑๐ เครื่อง มูลค่า ๓,๖๐๐ บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อนำไปเป็นรางวัลประจำร้านหรรษากาชาด ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นางพิมลรัตน์ สุกใส รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

act dec2016 11 act dec2016 12

 วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาด ในเขตพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอโขงเจียมร่วมด้วยกับสถานีกาชาด ๗ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียมโดยมีนายอำเภอโขงเจียม นายศิริชัย อิทธิวงษ์ศุภกิจ ได้ร่วมลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ กรณีให้การสังคมสงเคราะห์ผู้พิการ เด็กหญิงสรวงสุดา จำปาไทย บุตรสาวของ นางรุ่งนภา สุขศรี บ้านเลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบ เงินสงเคราะห์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และ ชุดบรรเทาทุกข์ ๑ ชุด และ กรณีให้การบรรเทาทุกข์เหตุวาตภัย นางสาวสมุวิล แก้วแสง บ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบ เงินสงเคราะห์ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท และ ชุดบรรเทาทุกข์ ๑ ชุด

act dec2016 13 act dec2016 14
act dec2016 15 act dec2016 16

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาด ในเขตพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอโขงเจียมร่วมด้วยกับสถานีกาชาด ๗ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี สมาคมแม่บ้านมหาดไทย คุณนายอำเภอโพธิ์ไทร นางสุกัญญา กิจสวัสดิ์ และ ร.ต.ท.ขรรค์ชัย เนตรวงค์ ผบ.มว.ตชด.๒๒๗๑ พร้อมด้วยที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทรโดยมีนายอำเภอโพธิ์ไทร นายสุริยัน กิจสวัสดิ์ได้ร่วมลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ กรณีให้การสังคมสงเคราะห์ผู้พิการ นางสาวสุภาพร แวววงค์ บุตรสาวของ นางจันทา แวววงค์บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๘ บ้านร่องคันแยง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบ เงินสงเคราะห์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และ ชุดบรรเทาทุกข์ ๑ ชุด และ กรณีให้การบรรเทาทุกข์เหตุอัคคีภัย นายฤทธิ์ บุญแสง บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองผักแว่น ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบ เงินสงเคราะห์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และ ชุดบรรเทาทุกข์ ๑ ชุด

act dec2016 20 act dec2016 17
act dec2016 18 act dec2016 19

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลฯพร้อมด้วย สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ อ.น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

act dec2016 21 act dec2016 21x
act dec2016 22 act dec2016 23
act dec2016 24 act dec2016 25

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลฯพร้อมด้วย สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ อ.ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

act dec2016 26 act dec2016 27
act dec2016 28 act dec2016 29

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด/กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานฯเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร "เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา" ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดุบลราชธานี โดยมี พระพรหมวชิรญาณ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต และ นายอำพล เสนาณรงค์ ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

act dec2016 30 act dec2016 31
act dec2016 32 act dec2016 33

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยส่วนภูมิภาคและกิจกรรมวันสมเด็จย่า ที่ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ

act dec2016 36 act dec2016 37
act dec2016 34 act dec2016 35