act sept2016

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

act sept2016 01 act sept2016 02

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะที่ อำเภอโขงเจียม ยอดบริจาค ๑๙๒ ราย

act sept2016 03 act sept2016 04
act sept2016 05 act sept2016 06

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่ อำเภอสำโรง ยอดผู้บริจาคทั้งสิ้น ๒๒๘ ราย และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เหล่ากาชาดจังหวัดฯออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะที่ อำเภอกุดข้าวปุ้น ยอดผู้บริจาค ๑๒๔ ราย

act sept2016 07 act sept2016 08
act sept2016 09 act sept2016 10

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ นายณัฐนนท์ ชินลาภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบรถวีลแชร์ จำนวน ๑๐ คัน จากสโมสรไลออนศรีนคร ในงาน คอนเสริต์การกุศล แบ่งฝัน ปันยิ้ม ให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

act sept2016 00

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ชุมชนวังแดง(บริเวณหนองน้ำห้วยม่วง) เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเหตุอุทกัย เมือ่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยการมอบชุดบรรเทาทุกข์ เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน ๖ ครอบครัว

act sept2016 11 act sept2016 12

นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดและกรรมการสมาชิก ได้รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท ไทวัสดุ อุบลราชธานี จำนวนเงิน ๑๑,๒๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

act sept2016 13 act sept2016 14

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางพิมลรัตน์ สุกใส รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยนางนิชรา พุทธรังษี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด และกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด ได้ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์แก่ผู้ป่วยโรงมะเร็ง น.ส.กมลวรรณ รุจิเรก พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคชุดใหญ่ และเงินสงเคระห์ ๕,๐๐๐ บาทและทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท

act sept2016 15 act sept2016 16