act june2016

blood donate2016

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี มอบชุดบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ที่ อำเภอสำโรง จำนวน ๗๐ ครัวเรือน

act june2016 01 act june2016 02
act june2016 03 act june2016 04

มอบเงินสงเคราะห์และชุดบรรเทาทุกข์ราษฎรประสบอัคคีภัย ตำบลขี้เหล็ก ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี และมอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ (เป็นไบ้ทั้งครอบครัว) ที่ บ้านกุดระงุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

act june2016 05 act june2016 06
act june2016 07

act june2016 08

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก

act june2016 09 act june2016 10
act june2016 11 act june2016 12
act june2016 13 act june2016 14

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

act june2016 15 act june2016 16
act june2016 17 act june2016 18