act dec 2015

hny2016

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอรับการสนับสนุนทรัพย์และสิ่งของ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมงานกุศล ในวันออกร้านกาชาด ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙

 

act dec2015 01 act dec2015 02
act dec2015 03 act dec2015 04
act dec2015 05 act dec2015 06
act dec2015 07 act dec2015 08

ขอขอบพระคุณทุกส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนทรัพย์และสิ่งของ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมงานกุศลในวันออกร้านกาชาด ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙ กันอย่างมากมาย อย่าลืมแวะร้านอาสากาชาดร่วมบริจาคทุนทรัพย์ จับสลากกาชาดกันได้ตลอด ๑๐ วัน ๑๐ คืน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเก่า "เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา"

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14

คึกคักมากมายกับกิจกรรมในร้านเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะในวันส่งท้ายปี ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สอยดาว ตกปลา ล้วงไหทองคำ ล่ารางวัลรับขวัญปีใหม่กันมากมาย งานยังคงมีต่อไปจนถึง ๗ มกราคม ๒๕๕๙ อย่าลืมแวะร้านกาชาดกันนะ

Act HNY2016 01 Act HNY2016 02
Act HNY2016 03 Act HNY2016 04
Act HNY2016 05 Act HNY2016 06
Act HNY2016 07 Act HNY2016 08
Act HNY2016 09 Act HNY2016 10
Act HNY2016 11 Act HNY2016 12