act sept 2015

กิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ อ.กุดข้าวปุ้น เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ได้ยอดผู้บริจาค ๒๗๙ ราย

act sept2015 01 act sept2015 01
act sept2015 01 act sept2015 01

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่ อำเภอน้ำยืน ได้ยอดบริจาค จำนวน ๓๙๖ ราย บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน ๔ ราย ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอ รวมทั้งผู้บริจาคโลหิต ทุกท่าน

act sept2015 05 act sept2015 06
act sept2015 07 act sept2015 08

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ นางจุรีพร ทิพย์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจหวัดฯพร้อมคณะ เป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดฯ พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนโครงการ ที่ ร.ร.หนองขอนวิทยา

act sept2015 09 act sept2015 10
act sept2015 11 act sept2015 12

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เลี้ยงอาหารพร้อมมอบชุดสุขอนามัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านอีต้อม ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

act sept2015 13 act sept2015 14
act sept2015 15 act sept2015 16

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนฯ ที่โรงเรียนบ้านนาทราย ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี และร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่ อ.น้ำขุ่น ยอดผู้บริจาค 218 ราย

act sept2015 17 act sept2015 18
act sept2015 19 act sept2015 20
act sept2015 21 act sept2015 22

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ที่ อำเภอโขงเจียม ยอดผู้บริจาค ๒๓๓ ราย

act sept2015 23 act sept2015 24
act sept2015 25 act sept2015 26

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เลี้ยงอาหารนักเรียน ที่ ร.ร.บ้านแสนคำ ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘

act sept2015 27 act sept2015 28
act sept2015 29 act sept2015 30

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางจุรีพร ทิพย์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและคณะ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาราชภัฎอุบลราชธานี

act sept2015 31 act sept2015 32
act sept2015 33 act sept2015 34

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมทั้งมอบชุดสุขอนามัยให้แก่นักเรียน ร.ร.บ้านกุ่ม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

act sept2015 35 act sept2015 36
act sept2015 37 act sept2015 38