act june 2015

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ พร้อมทั้งมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ ที่อำเภอตาลสุม ยอดผู้บริจาคโลหิต ๑๐๖ ราย

act june2015 01

act june2015 00 act june2015 02
act june2015 03 act june2015 04

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สถานีกาชาดที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด มอบชุดบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ อ.ตระการพืชผล ๑๘๑ ราย/อ.ศรีเมืองใหม่ ๔๐๐ าย และ อ.เขมราฐ ๒๘ ราย

act june2015 05 act june2015 06
act june2015 07 act june2015 08

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะ มอบชุดบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือราษฎรประสบเหตุวาตภัยที่ อ.ตาลสุม จำนวน ๑๗๙ ครอบครัว  และ อ.เขื่องใน ๑๔๕ ครัวเรือน

act june2015 09 act june2015 10
act june2015 11 act june2015 12

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๕

act june2015 13 act june2015 14
act june2015 15 act june2015 16

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะที่ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ยอดผู้บริจาค ๘๔ ราย

act june2015 17 act june2015 18
act june2015 19 act june2015 20

กิจกรรมเนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

act june2015 21 act june2015 22
act june2015 23 act june2015 24

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อบ.ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ พร้อมทั้งมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ ที่ อ.ม่วงสามสิบ ยอดผู้บริจาคทั้งสิ้น ๑๕๑ ราย

act june2015 25 act june2015 26

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย ท่านศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม อ.เมืองอุบลราชธานี

act june2015 27 act june2015 28

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ที่ อ.เหล่าเสือโก้ก ยอดผู้บริจาค ๑๐๖ ราย

act june2015 29 act june2015 30

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางจุรีพร ทิพย์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลฯพร้อมคณะ เป็นประธานในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านโนนบอน ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

act june2015 31 act june2015 32