activities april 2015

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา สยามกุมารึ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ตลอดปีนี้

act april2015 01

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดโครงการ 'ใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี' ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

act april2015 02 act april2015 03
act april2015 06 act april2015 05
act april2015 04 act april2015 08
act april2015 07

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของท่านศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดและคณะ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ยอดผู้บริจาคทั้งสิ้น 648 ราย

act april2015 09 act april2015 10
act april2015 11 act april2015 12

เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีและเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี

act april2015 13 act april2015 14
act april2015 15 act april2015 16

วันที่ 9 เมษายน 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของท่าน ศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่อำเภอสำโรง ได้ยอดผู้บริจาคทั้งสิ้น จำนวน 263 ราย

act april2015 17 act april2015 18
act april2015 19 act april2015 20

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ที่อำเภอนาเยีย ได้ยอดผู้บริจาคทั้งสิ้น จำนวน 226 ราย

act april2015 21 act april2015 22
act april2015 23 act april2015 24

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยประธานแม่บ้าน มทบ.22 แม่บ้านตำรวจ ร่วมกันออกหน่วยบรรเทาทุกข์ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับราษฎร อ.นาตาล ที่ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 335 ครัวเรือน

act april2015 25 act april2015 26
act april2015 27 act april2015 28

เหล่ากาชาดจังหวัออุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะที่อำเภอโพธิ์ไทร ยอดทั้งสิ้น 257 ราย

act april2015 29 act april2015 32
act april2015 31 act april2015 30

เมื่อวันที่ ๒๘ เมย.๒๕๕๘ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ สำนักงานทางหลวงที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี ยอดผู้บริจาคทั้งสิ้น ๓๗ ราย

act april2015 33 act april2015 34
act april2015 35 act april2015 36

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ยอดผู้บริจาค 93 ราย

act april2015 37 act april2015 38
act april2015 39 act april2015 40

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ที่อำเภอเขื่องใน ยอดผู้บริจาค 217 ราย

act april2015 41 act april2015 42
act april2015 43 act april2015 44