• บริจาคโลหิต ช่วยชีวืตเพื่อนมนุษย์

  • บรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรผู้ประสบภัย

  • รับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

  • ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

  • ร่วมกิจกรรมสำคัญกับทางจังหวัดและหน่วยราชการอื่นๆ

  • รับบริจาคดวงตาและอวัยวะเพื่อเพื่อนมนุษย์

  • นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

blood donate 2

hero hero

world donate